Önümler

 • DF-98101 Içerki duşuň kellesi yzygiderli temperatura Gurnalan kranly duş termostatik duş ulgamy

  DF-98101 Içerki duşuň kellesi yzygiderli temperatura Gurnalan kranly duş termostatik duş ulgamy

  Yzygiderli temperatura Gurnalan kranly duş, häzirki zaman hammamlary üçin amatly saýlawdyr.Bu duş kellesiniň uzak möhletli we durnukly ulanylmagyny üpjün etmek üçin özboluşly dizaýny, doly funksiýalary we ýokary hilli iş liniýalary bar.

 • DF-TP9604 Gyzgyn we sowuk suw basseýni gizlenen basseýn kran diwary oturdylan basseýn mikseri

  DF-TP9604 Gyzgyn we sowuk suw basseýni gizlenen basseýn kran diwary oturdylan basseýn mikseri

  Döwrebap hammam dizaýnynyň bir bölegi hökmünde, Gizlenen basseýn kran ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň bezeg işlerinde meşhur önüme öwrülýär.Vanna otagyna diňe bir täze görnüş getirmän, has möhümi, paltany arassa saklamak, amatly tehniki hyzmat etmek we amatly işlemek ýaly birnäçe amaly funksiýalara eýedir.

 • DF-TP9603 Gyzgyn sowuk suw basseýni kran

  DF-TP9603 Gyzgyn sowuk suw basseýni kran

  Diwara gurlan basseýn kran, hammamyň bezeginde täze seçim.Özboluşly dizaýny we işleýiş aýratynlyklary barha köp sarp edijiniň göwnünden turýar.

  Adaty basseýn kranlary bilen deňeşdirilende, “Sink Mixer Tap” kran, köp sanly artykmaçlygy bar, esasanam tagtany arassa saklamak, ideg etmek aňsat we suw tegmillerini azaltmak.

 • DF-TP9602-1 Vanna gyzgyn sowuk suw basseýni mikser, gyzgyn sowuk suw basseýni diwara gurlan gyzgyn we sowuk suw howdany kran

  DF-TP9602-1 Vanna gyzgyn sowuk suw basseýni mikser, gyzgyn sowuk suw basseýni diwara gurlan gyzgyn we sowuk suw howdany kran

  Vanna otagyny abatlamak barada aýdylanda, köplenç haýsy basseýn kranyny saýlamalydygy ýaly ownuk jikme-jikliklere üns bermeýäris.Diwara oturdylan gyzgyn we sowuk suw basseýni, özboluşly dizaýny we işleýşi sebäpli ünsi özüne çekýär.Diwaryň içindäki gyzgyn we sowuk suw basseýn kranlary, adaty basseýn kranlary bilen deňeşdirilende köp islenýän peýdalary hödürleýär, esasanam hasap depelerini arassa saklamak, saklamak aňsat we suw tegmillerini azaltmak meselesinde.

 • DF-TP9602 Gyzgyn sowuk suw basseýni mikseri, ýokary hilli hammam diwary, mikser klapanly basseýn kran

  DF-TP9602 Gyzgyn sowuk suw basseýni mikseri, ýokary hilli hammam diwary, mikser klapanly basseýn kran

  TAIZHOU DAQIU SANITARY WARE KOMPANI .ASY ýokary hilli hammam önümlerini öndürmäge borçlanýar, şolaryň arasynda DF-TP9602 basseýn kran önümi köpleriň ünsüni özüne çekdi.Bu gizlenen basseýn kran, ajaýyp dizaýny, amatly bahasy we abraýly öndürijiniň önümçilik ussatlygy bilen tanalýar.

  DF-TP9602 basseýn kranynyň ajaýyp dizaýny, hammam giňişligine ajaýyp goşant goşýar.Öý hammamynyň bezegi ýa-da söwda meýdançasy bolsun, nepisligi we tagamyny görkezip biler.Gizlin dizaýny, hemme zady has gysga we owadan edýär, adamlara rahatlyk berýär, şeýle hem hammamyň umumy estetikasyny ýokarlandyrýar.

 • DF-TP9601 Diwara gurlan gyzgyn sowuk suw mikser bürünç çüýşeli basseýn kranly hammam esbaplary duş gizlenen kran

  DF-TP9601 Diwara gurlan gyzgyn sowuk suw mikser bürünç çüýşeli basseýn kranly hammam esbaplary duş gizlenen kran

  DF-TP9601 gyzgyn we sowuk suw basseýn krany gaty tygşytly önüm we sarp edijiler tarapyndan makullanýar.Birnäçe synagdan gelen seslenme, ulanyjylaryň öndürijiligini we hilini wasp edýändigini görkezýär.Şol bir wagtyň özünde, onuň bahasy halka ýakyn bolup, has köp sarp edijä ýokary hilli ulanmak tejribesini ulanmaga mümkinçilik berýär.Bu kran diňe bir ajaýyp öndürijilik bilen çäklenmän, eýsem ýokary hilli hem bolýar, şonuň üçin ulanyjylar ony ynam bilen satyn alyp bilerler.

 • DF98201 duş toplumy Arzan we gowy hilli duş gyzgyn we sowuk duş

  DF98201 duş toplumy Arzan we gowy hilli duş gyzgyn we sowuk duş

  DF-98201 gyzgyn we sowuk suw duşy, gaty tygşytly hammam önümi hökmünde sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär.Köp synaglardan we seslenmelerden soň ulanyjylar onuň işine oňyn teswir berdiler.Diňe bu däl, onuň bahasy has köp sarp edijä ýokary hilli hammam tejribesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.DF-98201 duş kellesi ýönekeýligi we işleýiş aňsatlygy bilen giňden wasp edilýär.Ulanyjylar gaty köp wagt we güýç sarp etmän, ulanylyşyny özleşdirip bilerler we gyzgyn we sowuk suwuň rahatlygyndan aňsatlyk bilen lezzet alyp bilerler.

 • Has köp bazar paýy üçin DF-98203 duş hasaby we nusgawy görnüş bilen reňklenip bilner

  Has köp bazar paýy üçin DF-98203 duş hasaby we nusgawy görnüş bilen reňklenip bilner

  DF-98203 duş kellesi, bazarda uly ünsi çeken nusgawy şekilli we ýönekeý işleýişli hammam otag önümidir.Köp synaglardan we seslenmelerden soň önüm gowy ýerine ýetirildi we ulanyjylar tarapyndan gowy görüldi.DF-98203 duş kellesi, yzygiderli suwa düşmek ýa-da suwa düşmek, ulanyjylara amatly suwa düşmek tejribesini getirip biljek ösen hemişelik temperatura tehnologiýasyny kabul edýär.

 • DF-98202 duşy Işlemek aňsat we tygşytly

  DF-98202 duşy Işlemek aňsat we tygşytly

  TAIZHOU DAQIU SANITARY WARE KOMPANI recentlyASY ýaňy-ýakynda bazaryň ünsüni özüne çeken täze önüm DF-83001C duşyny satuwa çykardy.Bu duş kellesi ajaýyp amaly üçin ulanyjylar tarapyndan gowy görülýär.Synag seslenmesi önümiň ajaýyp öndürijiligini, durnukly we ygtybarlydygyny görkezýär.

 • DF-88001C FAREWELL SUW HOTY we AOLDYRYJY, SÖOLDGÜLI

  DF-88001C FAREWELL SUW HOTY we AOLDYRYJY, SÖOLDGÜLI

  TAIZHOU DAQIU SANITARY WARE KOMPANI recentlyASY ýaňy-ýakynda bazaryň ünsüni özüne çeken täze önüm DF-83001C duşyny satuwa çykardy.Bu duş kellesi ajaýyp amaly üçin ulanyjylar tarapyndan gowy görülýär.Synag seslenmesi önümiň ajaýyp öndürijiligini, durnukly we ygtybarlydygyny görkezýär.

 • DF-83001C Täze önüm ýokary hilli hammam ýuwujy ulgam Elegant simfoniki ýagyş

  DF-83001C Täze önüm ýokary hilli hammam ýuwujy ulgam Elegant simfoniki ýagyş

  TAIZHOU DAQIU SANITARY WARE KOMPANI recentlyASY ýaňy-ýakynda bazaryň ünsüni özüne çeken täze önüm DF-83001C duşyny satuwa çykardy.Bu duş kellesi ajaýyp amaly üçin ulanyjylar tarapyndan gowy görülýär.Synag seslenmesi önümiň ajaýyp öndürijiligini, durnukly we ygtybarlydygyny görkezýär.

 • DF-86001C Bürünç duşa akylly hemişelik duş

  DF-86001C Bürünç duşa akylly hemişelik duş

  TAIZHOU DAQIU SANITARY WARE Kärhanasynyň iň soňky DF-86001C duşy, pudak hünärmenleri tarapyndan ýokary baha berildi.Gaty synag synaglaryndan soň, DF-86001C duşy ajaýyp amaly we deňsiz-taýsyz termostatiki täsirini görkezdi.Hünärmenler bu duş kellesiniň ýokary suw basyş şertlerinde işlemegini biragyzdan ykrar etdiler.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7