Habarlar

 • VIETBUILD 2023 halkara sergi çakylygy

  Gadyrly dostlar, 2023-nji ýylyň 9-njy awgustyndan 13-nji awgustyna çenli VIETBUILD 2023 halkara sergisinde öz otagymyza baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys. Duş garyjy, bürünç poluň drenajy, lýubka ýaly sanitariýa enjamlarynda ýöriteleşdirilen önümleriň biri. drena ,, kran, klapan ...
  Koprak oka
 • Kiçijik pol zeýkeşleri durmuşda möhüm rol oýnaýar

  Poluň zeýkeşleri durmuşda möhüm rol oýnaýan kiçijik rekorddyr.Onuň işi gaty ýönekeý we düşnükli, zeýkeş üçin dogulýar we hammam, aşhana we ýerzemin ýaly ýerlerde giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, onuň ähmiýeti dolup bolmaýar.Bu ...
  Koprak oka
 • Näsazlyk ýüze çykanda poluň zeýkeşini nädip bejermeli

  Näsazlyk ýüze çykanda poluň zeýkeşini nädip bejermeli

  1.Odor sebäbiniň derňewi: Drenajyň suw möhüriniň beýikligi ýeterlik däl bolmagy mümkin, guramak aňsat, zeýkeş turbasyndaky ysyň otaga girmegine sebäp bolup biler.Çözgüt : 1) Pol zeýkeşinde gaýdyp egilmek hökman däl, oňa birini goşuň.2) poluň zeýkeşini ...
  Koprak oka
 • Zemin suwlaryny saýlamagyň esasy nokatlary haýsylar?

  FLOOR DRAIN, zeýkeş turbalary ulgamyny we ýapyk ýerleri birleşdirýän möhüm interfeýs, ýaşaýyş zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi hökmünde, onuň işleýşi ýapyk howanyň hiline gönüden-göni täsir edýär we üýtgeşik ys kontro üçin gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Iň täze sergi maglumatlary

  Iň täze sergi maglumatlary

  Kitchen & Bath China 2022, Şanhaý Global Company tarapyndan gurnalýar.Bu sergi 2022-nji ýylyň 8-nji iýunynda ýylda bir gezek geçiriler.Salgysy: Şanhaý täze halkara sergi merkezi, 45 2345 Longyang ýoly, Pudong täze sebiti, Şanhaý, Hytaý.Stendiň belgisi: E6A48, Gelip görmäge hoş geldiňiz!...
  Koprak oka
 • Poluň ýokary derejeli zeýkeşini düzüň, näçe iş prosedurasy gerek?17 proses geçmeli!

  Poluň ýokary derejeli zeýkeşini düzüň, näçe iş prosedurasy gerek?17 proses geçmeli!

  1.Material seçim: önüm adaty HPB59-1 bürünç çig malyny ulanýar, gowy mehaniki aýratynlyklara eýedir, gyzgyn we sowuk basyşy gaýtadan işlemäge, ýokary gatylyga we gowy plastisitlige, poslamaýan polatdan has gowy ...
  Koprak oka
 • Gowy pol zeýkeşiniň aýratynlyklary näme?

  Gowy pol zeýkeşiniň aýratynlyklary näme?

  Gatyň zeýkeşleri zeýkeş turba ulgamyny we ýapyk ýerleri birleşdirýän möhüm interfeýsdir.Residentialaşaýyş zeýkeş ulgamynyň möhüm bölegi hökmünde, onuň öndürijiligi içerki howanyň hiline gönüden-göni täsir edýär, şeýle hem hammamyň ysyny gözegçilikde saklamak üçin möhümdir.Poluň aýratynlyklary d ...
  Koprak oka