Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satyn almak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, bize e-poçta ibermegiňizi maslahat berýäris:sales2@tzdaqiu.com

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan3günler.Köpçülikleýin önümçilik üçin esasy wagt30-45goýum tölegini alandan birnäçe gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenen möhlet bilen işlemese, haýyşbilen maslahatlaşyň.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

TT Töleg şertleri:30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Biz kepillik 1) Satylan gününden başlap kepillik 10 ýyl;2) Zeper ýeten ätiýaçlyk şaýlary, mugt çalyşmak.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Specialörite gaplama we standart däl gaplama talaplary zerur bolsa goşmaça töleg alyp biler.