Gatyň zeýkeşleri

 • 4 dýuým bürünç pol drena ysy garşy bürünç pol drena ant antik bürünç pol drena auto awto ýapyk bürünç pol drena

  4 dýuým bürünç pol drena ysy garşy bürünç pol drena ant antik bürünç pol drena auto awto ýapyk bürünç pol drena

  Fengcai, Taizhou Daqiu Sanitar Ware Co., Ltd.-iň ýokary derejeli markasydyr. 2003-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa Taizhou aýlagynyň täze etrabynda ýerleşýär we 10 000 inedördül metre golaý meýdany eýeleýär we 100-e golaý dürli gaýtadan işleýiş enjamlary bar.

  Poluň zeýkeşini tamamlamak üçin 17 proses bar: çig mal saýlamakdan - kesiş materiallary - ýasamak - şekillendirmek - kesilen gyrasy - atyş partlamasy - öwrüm - degirmen gyrasy - içki diwar oýulan nagyş nagyşlar - ýalpyldawuk - nepis polat - elektroplatasiýa - gözden geçirmek - duz sepmek synagy - logo nyşany - gaplamak, has gowy hyzmat etmek üçin hemmämiz berk tutumly.

 • Ysly bürünç poluň drena Paty patent önümi feng cai 4 dýuým bürünç pol, gara ýasalan bürünç poluň drenajy

  Ysly bürünç poluň drena Paty patent önümi feng cai 4 dýuým bürünç pol, gara ýasalan bürünç poluň drenajy

  Içerki zeýkeşleriň pes bolmagy ýaşaýjylaryň durmuş derejesine we saglygyna howp salýar.Residentialaşaýyş kanalizasiýasynda has köp eräp bolmaýan zatlar bolmaly we häzirki ýaşaýyş jaýyndaky zeýkeş dizaýnynyň kemçilikleri sebäpli çökündileri wagtynda akdyrmak kyn, wagtynda arassalamak mümkinçiligi gaty az, ýaşaýyş bezeginde petiklemek aňsat. adamlar pol zeýkeşleriniň ähmiýetine düşünýärler, esasanam aşhana we hammam polunyň zeýkeşleriniň bezeginde gaty ýokary talap bar. Pol zeýkeşleriniň azyndan 10 ýyl dowam etmelidigi we ýokary derejeli görünmelidigi umumy kabul edilýär. Degişli sanitariýa enjamlary arassalananda saýlamakda we satyn almakda, birnäçe bilimi we ussatlygy bilmeli, ýaşaýja, eýesine başga-da köp kynçylyklar getirip biler, mundan beýläk durmuşda ejiz getirip biler, durmuş derejesine täsir eder.Şeýlelik bilen materiallaryň we tehnologiýalaryň ösüşi bilen tejribe toplamagy we pol zeýkeşleriniň saýlanyşyny öwrenmegi dowam etdirmeli.

 • Tarakana garşy bürünç pol zeýkeş kanalizasiýa bürünç bürünç drena for bürünç duş drena Kit toplumy

  Tarakana garşy bürünç pol zeýkeş kanalizasiýa bürünç bürünç drena for bürünç duş drena Kit toplumy

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, aşhanada we hammamda adamlar hemişe suw bilen iş salyşýarlar, zibil ýuwmakda ýere suw sepmekden gaça durmak kyn.Arassaçylygy saklamak üçin aşhananyň, hammamyň we kir ýuwýan maşynyň ýanyndaky pol köplenç ýuwulmalydyr.Pol ýuwmakdan hapa suwlary poluň zeýkeşleri bilen hem akdyrmaly.Investigationöne gözlegiň netijesine görä, adaty pol zeýkeşlerinde köplenç ys çykarmak meselesi ýüze çykýar, esasanam gurnama bölümleri tarapyndan ulanylýan pol zeýkeşleriniň möhürlenmegi talaplara laýyk gelmeýär.Bir söz bilen aýdylanda, raýat ýaşaýyş jaýynyň dizaýnynda aşhanada, hajathana we kir ýuwulýan otagda pollary drena installation etmek ýaşaýjylaryň ýakyn gyzyklanmalary bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Pol zeýkeş dizaýnyny has ýerlikli, amaly gözledik, her kimiň ýaşaýyş zeýkeş problemalary barada alada etjekdigine umyt edýäris.

 • Bürünç poluň drenajy üçin 10 sm bürünç pol drena Sil silikon saç tutujy metal duş duzagy polat bürünç duşy drena patent önümi

  Bürünç poluň drenajy üçin 10 sm bürünç pol drena Sil silikon saç tutujy metal duş duzagy polat bürünç duşy drena patent önümi

  Önümleriň spesifikasiýasy Haryt belgisi: DL10-10FJ-04 Içerki marka: FengCai Material: GB-HPB59-1 Bürünç agramy: 505g Gap: goňur guty / bölek.48pcs / ctn Eltip beriş wagty: takmynan 30 gün Eksport porty: Ningbo, Şanhaý Mysal: goldaw Programma: hammam, aşhana üçin ýokary hilli pollary nädip çykarmaly?Ingasama prosesi Onarym ýarym taýýar önümi kesmek prosesinde Öwürmek, degirmen gyrasy Içki diwaryň oýulyp ýasalan, ýalpyldawuk we RFQ Q synagynda ...
 • Vanna otagy üçin 4 dýuým bürünç poluň drena lin polunyň drenajy, bürünç duşy süzgüç

  Vanna otagy üçin 4 dýuým bürünç poluň drena lin polunyň drenajy, bürünç duşy süzgüç

  Önümleriň spesifikasiýasy Haryt belgisi: DL10-10FJ-04 Içerki marka: FengCai Material: GB-HPB59-1 Bürünç agramy: 505g Gap: goňur guty / bölek.48pcs / ctn Eltip beriş wagty: takmynan 30 gün Eksport porty: Ningbo, Şanhaý Mysal: goldaw Programma: hammam, aşhana üçin ýokary hilli pollary nädip çykarmaly?Ingasama prosesi Onarym ýarym taýýar önümi kesmek prosesinde Öwürmek, degirmen gyrasy Içki diwaryň oýulyp ýasalan, ýalpyldawuk we RFQ Q synagynda ...
 • Zhejiang TaiZhou Daqiu ýokary hilli bürünç pol zeýkeş plastmassa pol zeýkeş ýadrosy Patent önümi Bürünç duşy duzagy

  Zhejiang TaiZhou Daqiu ýokary hilli bürünç pol zeýkeş plastmassa pol zeýkeş ýadrosy Patent önümi Bürünç duşy duzagy

  Häzirki wagtda poluň syzmagyna mysallar gaty köp. Materialdan esasan poslamaýan polatdan ýasalan drena ,, PVX pol drena andy we mis pol zeýkeşleri bölünýär. Egri kellesi bolan ysy geçirmeýän pol zeýkeşleri, ýokary galýan we ýykylan pol zeýkeşleri, aşa inçe pol drenajy we kir ýuwujy maşyn üçin ýörite pol drena .y. Kir ýuwýan maşynyň ýörite pol drena .y, ortasynda aýlanýan örtük bilen enjamlaşdyrylandyr, ulanylmadyk wagty ýapylyp bilner we ulanylanda ýaralanmaz, bu gaty amatly.

  Umuman aýdanyňda, näçe gurluşyk materiallaryny saýlap bilseň, ýaşamak aňsat.

 • Bürünç poluň drenajy üçin silikon ýadrosy, bürünç poluň drenajy 4 dýuým bürünç poluň drena duşy

  Bürünç poluň drenajy üçin silikon ýadrosy, bürünç poluň drenajy 4 dýuým bürünç poluň drena duşy

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, aşhanada we hammamda adamlar hemişe suw bilen iş salyşýarlar, zibil ýuwmakda ýere suw sepmekden gaça durmak kyn.Arassaçylygy saklamak üçin aşhananyň, hammamyň we kir ýuwýan maşynyň ýanyndaky pol köplenç ýuwulmalydyr.Pol ýuwmakdan hapa suwlary poluň zeýkeşleri bilen hem akdyrmaly.Investigationöne gözlegiň netijesine görä, adaty pol zeýkeşlerinde köplenç ys çykarmak meselesi ýüze çykýar, esasanam gurnama bölümleri tarapyndan ulanylýan pol zeýkeşleriniň möhürlenmegi talaplara laýyk gelmeýär.Bir söz bilen aýdylanda, raýat ýaşaýyş jaýynyň dizaýnynda aşhanada, hajathana we kir ýuwulýan otagda pollary drena installation etmek ýaşaýjylaryň ýakyn gyzyklanmalary bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Pol zeýkeş dizaýnyny has ýerlikli, amaly gözledik, her kimiň ýaşaýyş zeýkeş problemalary barada alada etjekdigine umyt edýäris.

 • Bürünçden ýasalan bürünç poluň drena patent merkezi, täze dizaýn bürünç drenajlary Vanna polunyň drena Fil filtri

  Bürünçden ýasalan bürünç poluň drena patent merkezi, täze dizaýn bürünç drenajlary Vanna polunyň drena Fil filtri

  Oururdumyz garyp suw ýurdy, süýji suw çeşmesi gaty gysga.Şonuň üçin suwy tygşytlamak, suwuň hapalanmagynyň öňüni almak we suwuň hilini ýokarlandyrmak Hytaýda raýat suw üpjünçiligi ulgamyny dolandyrmagyň açarydyr.

 • Lagym bürünç drenajeri Zhejiang Taizhou Daqiu plastmassa pol zeýkeş ýadrosy bürünç çüýşeli süzgüç Düzülip bilinýän duş duzagy bürünç pol

  Lagym bürünç drenajeri Zhejiang Taizhou Daqiu plastmassa pol zeýkeş ýadrosy bürünç çüýşeli süzgüç Düzülip bilinýän duş duzagy bürünç pol

  Raýat ýaşaýyş jaýynyň dizaýnynda ep-esli bölegi bolan aşhana, hajathana poluň drenajyny goýmaýar.Käbirleri gurluşyk bölüminiň talaplary, käbirleri dizaýnerleriň öz pikirleri.Sebäpler üçe jemlenendir:

  (1) poluň zeýkeşleri otaga ys iberýär;

  (2) poluň zeýkeşiniň we poluň birleşmesi syzmak aňsat, tehniki hyzmatyň agramyny artdyrýar;

  (3) Pol zeýkeşlerini oturtmak taslamanyň bahasyny ýokarlandyrýar.

  Aslynda, aşhananyň, hajathana poluň zeýkeşini gurmazlygy islenilmeýär.Poluň drenajy kiçijik ýaly görünse-de, Halkyň gündelik durmuşynda onuň möhüm ornuny äsgermezlik edip bolmaz.Aşhananyň we hajathananyň pol zeýkeşleriniň gurnalandygy ýa-da ýokdugy adamlaryň rahat durmuşyna gönüden-göni täsir eder we käwagt adamlaryň adaty durmuşyny çynlakaý bozýar.

 • Duş ysyna garşy bürünç drena 4 4 dýuým bürünç pol drena Square meýdany bürünç drena Cover örtügi

  Duş ysyna garşy bürünç drena 4 4 dýuým bürünç pol drena Square meýdany bürünç drena Cover örtügi

  Hajathana ysy, bu esasan hünärsiz poluň zeýkeşinden döreýär.Hünärmenleriň pikiriçe, suw geçiriji sanitar-tehniki enjamlar, aşhana geçirijisi we kanalizasiýa bogunlary ýaly möhür taraplaryny barlamaly, berk möhür bolmasa bu jikme-jiklikler kanalizasiýa ysynyň kanallaryna öwrüler.Suw rozetkasy has ýeketäk ýer bolansoň, kabul edilenden soň bezelende aňsatlyk bilen gözden geçirmek, eýesiniň ünsüni özüne çekmeli.Hünärmenleriň maslahatynyň anyk tejribesi, işçini aýna ýelim ýa-da beýleki ýelimleýji möhür bilen interfeýs bilen bezäň, gaz iberip bilmeýär.

 • Yslaryň bürünç polunyň drenajynyň öňüni alyň 4 dýuým bürünç poluň drenajy Vanna bürünç esbaplary, hammam üçin bürünç poluň drenajy

  Yslaryň bürünç polunyň drenajynyň öňüni alyň 4 dýuým bürünç poluň drenajy Vanna bürünç esbaplary, hammam üçin bürünç poluň drenajy

  Içerki zeýkeşleriň pes bolmagy ýaşaýjylaryň durmuş derejesine we saglygyna howp salýar.Residentialaşaýyş kanalizasiýasynda has köp eräp bolmaýan zatlar bolmaly we häzirki ýaşaýyş jaý drena design dizaýnynyň kemçilikleri sebäpli çökündileri wagtynda çykarmak kyn, wagtynda arassalamak mümkinçiligi gaty az, petiklemek aňsat. .

 • Polat bürünç duşy drena Çeýe duş duzak duzaklary, hammamda hammam bürünç esbaplary patent önümi

  Polat bürünç duşy drena Çeýe duş duzak duzaklary, hammamda hammam bürünç esbaplary patent önümi

  Önümler barada maglumat Taizhou Daqiu Sanitary Ware Ltd.Indi täze önümlerimiz çykdy, 7 sm giňlikdäki bürünç poluň drenajy, adaty ululygy 10 sm, 15 sm, 20 sm, 30 sm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm bolup biler. Şol bir wagtyň özünde, biz ýöriteleşdirilen hyzmaty hem goldaýarys. Dakiu sanitariýa enjamlary töleýär içerki we daşary ýurt bazarlarynyň ösüşine üns ...
1234Indiki>>> Sahypa 1/4