Bürünçden gizlenen pol drena Square kwadrat duşy bürünç pol drena pl kafel bilen bürünç inedördül kafel goýmak pol drena Görünmeýän kafel bürünç pol drena

Hajathana ysy, bu esasan hünärsiz poluň zeýkeşinden döreýär.Hünärmenleriň pikiriçe, suw geçiriji sanitar-tehniki enjamlar, aşhana geçirijisi we kanalizasiýa bogunlary ýaly möhür taraplaryny barlamaly, berk möhür bolmasa bu jikme-jiklikler kanalizasiýa ysynyň kanallaryna öwrüler.Suw rozetkasy has ýeketäk ýer bolansoň, kabul edilenden soň bezelende aňsatlyk bilen gözden geçirmek, eýesiniň ünsüni özüne çekmeli.Hünärmenleriň maslahatynyň anyk tejribesi, işçini aýna ýelim ýa-da beýleki ýelimleýji möhür bilen interfeýs bilen bezäň, gaz iberip bilmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Haryt aýratynlyklary

Haryt belgisi Agram Reňk bukjasy Ölçegi

 

Surat
DL10-10YX

(Bürünç material)

670g Chrome

Bürünç

Nikel

Altyn

Gara

Grearag çal

Goňur guty /

Reňk gutusy;

48 sany / ctn

10 sm * 10 sm  dbf
DL10-10YX-Y

(Bürünç material)

414g Chrome

Bürünç

Gara

Nikel

Goňur guty /

Reňk gutusy;

48 sany / ctn

10 sm * 10 sm  svd

Jikme-jik surat

DL10-10YX

htr (1)
htr (2)
htr (4)
htr (3)

DL10-10YX-Y

erg (4)
erg (1)
erg (3)
erg (2)

Qualityokary hilli pol zeýkeşini nädip etmeli?

Ingasama prosesi barada

rthht (10)
rthht (11)

Kesiş prosesinde

rthht (1)
rthht (3)

ýarym taýýar önüm

rthht (6)
rthht (7)
rthht (8)
rthht (5)
rthht (4)

Aýlanmak, degirmen gyrasy

rthht (9)
rthht (2)

Içki diwaryň üstünde oýulyp, ýalpyldawuk we synag

rthht (13)
rthht (14)
rthht (12)

RFQ

1-nji sorag: Hil gözegçiligi barada nädip işleýärsiňiz?

J: Hil hemme zatdan ýokarydyr.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.Her önüm gaplanylmazdan ozal zawodyň hil standartyna laýyk bolmalydyr.

2-nji sorag: Önümçilik prosesiňiz nähili?

J: Poluň drenajyny tamamlamak üçin 17 proses bar:

1. çig mal saýlamak
2. kesiş materiallary
3. Galplyk
4. şekillendirmek
5. kesmek
6. atylan partlama
7. öwrüm
8. degirmen gyrasy
9. içki diwar oýulypdyr
10. nagyş nagyş
11. Polishing
12. gowy ýalpyldawuk
13. Elektroplating
14. gözden geçirmek
15. duz sepmek synagy
16. logo nyşany
17. gaplamak

3-nji sorag: Nädip etmelisaýlaňpol gowy?

J: Pol zeýkeşiniň aýratyn aýratynlyklary: ýerüsti suwlary, suw tegmillerini, gaty zatlary, süýümli zatlary, saçlary, goýmak aňsat we ş.m. öz içine almaýar .Dökýän drena four dört aýratynlyga eýe bolmaly: çalt zeýkeş, ysyň öňüni almak, blokirlemegiň öňüni almak, arassalamak aňsat .

trh (2)
trh (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň