Kir ýuwýan maşyn üçin balkon bürünç poly zeýkeş DL10-10XYJ-Y2 Bürünç poluň drenajyny iki gezek ulanyň

Häzirki wagtda poluň syzmagyna mysallar gaty köp. Materialdan esasan poslamaýan polatdan ýasalan drena ,, PVX pol drena andy we mis pol zeýkeşleri bölünýär. Egri kellesi bolan ysy geçirmeýän pol zeýkeşleri, ýokary galýan we ýykylan pol zeýkeşleri, aşa inçe pol drenajy we kir ýuwujy maşyn üçin ýörite pol drena .y. Kir ýuwýan maşynyň ýörite pol drena .y, ortasynda aýlanýan örtük bilen enjamlaşdyrylandyr, ulanylmadyk wagty ýapylyp bilner we ulanylanda ýaralanmaz, bu gaty amatly.

Umuman aýdanyňda, näçe gurluşyk materiallaryny saýlap bilseň, ýaşamak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümler barada maglumat

kir ýuwýan maşyn üçin bürünç pol

1) Haryt belgisi: DL10-10XYJ-Y2

2) Material: GB-hpb59-1 bürünç

3) Bukja: goňur guty / bölek üçin reňk gutusy

4) Ölçegi: 10 sm * 10 sm

5) Agramy: 365g

6) Eltip beriş wagty: takmynan 30 gün

7) Eksport porty: Ningbo, Şanhaý

8) Mysal: goldaw

9) Programma: hammam, aşhana, kir ýuwýan maşyn üçin

Otnositel surat

2
rth (3)
rth (1)
rth (2)
rth (5)
rth (4)

Gatyň zeýkeş ýadrosy

1) Awiasiýa derejesi ABS möhüri,

2) Agyrlyk güýji göni zeýkeş ýadrosy,

3) Silikon möhürleýji halka

luil (1)
luil (2)

Kabineti görkezmek

trh (2)
trh (1)

Sergi syny

exch (5)
exch (2)
exch (1)
exch (3)
dfb
exch (4)

RFQ

1-nji sorag, Içerki bazarda öz markaňyz barmy?

J: Hawa, "Fengcai" markamyz bar we has takyk hilli ýokary derejeli mis mis hammam enjamlaryny döretmäge, önümiň hilini we jikme-jikliklerini kämilleşdirmäge çalyşmak, amatly, sagdyn, ekologiýa we dostlukly durmuş döretmegi maksat edinýäris sarp edijiler üçin.

Q2:Şereketiňiziň umumy önümçilik kuwwaty nämeden ybarat?.

J: Haýsy önümlere bagly.Mysal üçin, 10 * 10 sm poluň zeýkeşleri, önümçilik kuwwaty aýda 100000 pc bolar. Habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!

Q3: Önümleriňiziň aýratyn kategoriýalary haýsylar?

J: Biziň kompaniýamyz bürünç poluň zeýkeşini, bib horazyny, burç klapanlaryny we beýleki hammam enjamlaryny ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir;Mishli mis hammam enjamlary önümlerine ünsi jemleýär.

Q4: Sargytymyň ýagdaýyny nädip bilip bilerin?

J: Sargytyňyzyň suratlaryny we wideolaryny dürli etapda wagtynda ibereris we iň soňky maglumatlar barada size habar bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň