Gadymy bürünç poluň drenajy 4 dýuým bürünç poluň drenajy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

dfn

Tomusda, täze jaýy bezemekden soň, hajathana erbet ys iberýär, adatça hajathana gapysyny açyp bilmeýär, gara reňkden gorkuň.Netijeler, eýesiniň bezeg işinde, bazardan satyn almagyny çalşmagynyň poluň zeýkeşiniň talaplaryna laýyk gelmeýändigini, asyl otagyň porsy, pol zeýkeşine garşy gaty tagamlydygyny görkezýär.Şeýdip, ol ýene-de ysy, poluň drenajyna garşy çykýarmy ýa-da meseläni, hammamyň ysyny we başga bir sebäbini doly çözüp bilenokmy?

1) kanalizasiýa turbalarynyň birikdirilen bölekleri

2) Dezodorant poluň zeýkeşleri suwaryş suwuny talap edýär

Aýratynlyklary

Haryt belgisi: --- --- DL10-10FJ-01

Ölçegi: ------------------------------ 10 sm * 10 sm

Agramy: ------------------------------- 480g

Reňk: --------------------------- 1) Chrome

--------------------------- 2) Bürünç

- -------------------------- 3) Nikel

---------------------------- 4) Altyn

---------------------------- 5) Gara

Bukja: ------------------------ goňur guty

------------------------- 48pcs / ctn

DL10-10FJ-01 (3)
DL10-10FJ-01 (1)
DL10-10FJ-01 (4)
DL10-10FJ-01 (2)
DL10-10FJ-01 (5)
DL10-10FJ-01
trh (1)
trh (3)
trh (2)
trh (4)
DL10-10FJ-03

Haryt belgisi: ------------------ DL10-10FJ-03

Ölçegi: ------------------------------ 10 sm * 10 sm

Agramy: ---------------------------- 466g

Reňk: --------------------------- 1) Chrome

--------------------------- 2) Bürünç

- -------------------------- 3) Nikel

---------------------------- 4) Altyn

Bukja: ------------------------ goňur guty

------------------------- 48pcs / ctn

Haryt belgisi: ------------------ DL10-10FJ-05

Ölçegi: ------------------------------ 10 sm * 10 sm

Agramy: ---------------------------- 493g

Reňk: --------------------------- 1) Chrome

--------------------------- 2) Bürünç

- -------------------------- 3) Nikel

---------------------------- 4) Altyn

---------------------------- 5) Gara

Bukja: ------------------------ goňur guty

------------------------- 48pcs / ctn

trh (5)
trh (1)
trh (3)
trh (3)
trh (4)
DL10-10FJ-05
(1)
(2)
(3)
(4)
DL10-10FJ-07

Haryt belgisi: ------------------ DL10-10FJ-07

Ölçegi: ------------------------------ 10 sm * 10 sm

Agramy: ---------------------------- 486g

Reňk: --------------------------- 1) Chrome

--------------------------- 2) Bürünç

- -------------------------- 3) Nikel

---------------------------- 4) Altyn

Bukja: ------------------------ goňur guty

------------------------- 48pcs / ctn

rth (7)
rth (3)
rth (8)
rth (1)
rth (3)
rth (16)
rth (12)
rth (11)
rth (14)
rth (13)
rth (15)
rth (9)
rth (6)
rth (2)
rth (4)
rth (5)

17 Poluň akmagy üçin gaýtadan işlemek

1. Material saýlamak: önüm adaty HPB59-1 bürünç çig malyny ulanýar, gowy mehaniki aýratynlyklara eýedir, gyzgyn we sowuk basyşy gaýtadan işlemäge, ýokary gatylyga we gowy plastisitlige, poslamaýan polat önümlerinden has gowy durnuklylyga we gurluşa çydap biler.

2. Kesmek:Mis çyzygyny deň ölçegdäki mis ingot bilen kesiň

3. Galplyk:630 tonna CNC elektrik nurbat pressi (J58K-630) boş ýasamak üçin ulanylýar, şol bir wagtyň özünde ýasama takyklygy ýokary, bölekleriň maddy dykyzlygy, pol zeýkeş gurluşynyň dykyzlygyny we birmeňzeşligini kepillendirýär, fiziki häsiýetleri we poslama garşylyk çalt depginde gowulaşdy, hiç hili deformasiýa bolmaz, ömrüň dowamynda ulanylar.

4. Şekil: Mehaniki düzediş önüminiň gyrasy göni ýa-da ýok.

5. Kesilen gyrasy: çig gyrasy materialy aýyryň

6. Atylan partlama:daşky görnüşiň hilini gowulandyrmak, ýadawlygyň döwülmegine garşylygy ýokarlandyrmak, ýadawlygyň, plastiki deformasiýanyň we döwük döwülmegiň öňüni almak, ýadawlygyň ömrüni gowulandyrmak üçin ýerüsti oksidi we beýleki hapalary aýyryň

7. Aýlanmak: gaýtadan işlenen önümleriň işleýiş ýeriniň takyklygyny üpjün etmek üçin aýlanýan Gaýtadan işlenen önümleri öwrüm guraly bilen öwürmek

8. Freze gyrasy: boş degirmeni gaýtadan işlemek arkaly düzülýär we ýokary tizlikli aýlanýan freze kesiji gerekli görnüşi we aýratynlyklary kesmek üçin boş ýere gidýär.

9. Içerkidiwar oýmak: poluň drena body korpusynyň içki çukuryny dişsiz dişläň we aşaky ýüzi tekiz we düşnükli ediň.

10.nagyş nagyşlary: paneliň töwereginde tegelek dizaýn, elleri kesmän, paneliň gyrasy arassalanýar, bezeg nagşy üç ölçegli manyda bolar

11.ýalpyldawuk: poluň zeýkeşiniň üstki çişligini azaltmak üçin abraziw guşak üwemek arkaly önümiň ýüzüni ilkibaşda ýuwmak

12.takyk ýalpyldawuk: ýel tekerini ýalpyldatmak arkaly, maksada laýyk tekiz ýa-da aýna ýalpyldawuk, ýokary tizlikli aýlanýan ýalpyldawuk tigir (aýlaw tizligi 20 m / s-den gowrak) gaýtadan işlenen önümlere basyş etmek üçin, abraziw üstü bolar. Gaýtadan işlenen önümler togalanmak we mikro kesmek, ýagty gaýtadan işlenen ýer almak üçin önümiň jikme-jikliklerini ajaýyp edýär.

13.Elektroplating: önümi elektroplatirleme derejesi 10 μ, adaty gaýtadan işlemegiň aýna talaplaryna laýyklykda, önümiň üstüni ýalpyldawuk etmek üçin 5 gatlak elektroplatirleme

14. Duz sepmek synagy: ähli önümler zawoddan çykmazdan ozal 24 sagat bitarap duz sepilýär

15. Barlag: çig mal gözden geçirmekden, boş gözden geçirmekden, gutarnykly gözden geçirmekden, ýalpyldawuk gözden geçirmekden, örtük barlagyndan, önümiň ýokary derejesini üpjün etmek üçin soňky gözden geçirilişden

16.Bellik: Lazer nyşany, lazer nagşy, galplyga garşy söwda belligi, hakyky kepillik, FENGCAI iň ýokary söwda belligini gözläň

17. Gaplamak: ýokary güýçli we galyň import edilýän senet kagyzy, çeýe we güýçli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň