Bürünç göze görünmeýän uzyn gat drena 80 80 sm bürünç çyzykly pol drena bürünç pol drena goraýjy duş duzagy ysly bürünç drena plastmassa pol drena core ýadrosy

Içerki zeýkeşleriň pes bolmagy ýaşaýjylaryň durmuş derejesine we saglygyna howp salýar.Residentialaşaýyş kanalizasiýasynda has köp eräp bolmaýan zatlar bolmalydygy we häzirki ýapyk drena design dizaýnynyň kemçilikleri sebäpli çökündileri wagtynda akdyrmak kyn, wagtynda arassalamak mümkinçiligi gaty az, petiklemek aňsat.

Residentialaşaýyş jaý bezeginde, esasanam aşhana we hammam polunyň zeýkeşleriniň bezeginde pol zeýkeşleriniň ähmiýetine has köp adam düşünýär. Pol zeýkeşleriniň azyndan 10 ýyl dowam etmelidigi we ýokary derejeli görünmelidigi umumy kabul edilýär. degişli sanitariýa enjamlaryndan arassalamak saýlamakda we satyn almakda üpjün edilýär, birnäçe bilimi we ussatlygy bilmeli, ýaşaýja, eýesine başga-da köp kynçylyk döredip biler, mundan beýläk durmuşa ejiz getirip biler, durmuşyň hiline täsir eder.Şeýlelik bilen materiallaryň we tehnologiýalaryň ösüşi bilen tejribe toplamagy we pol zeýkeşleriniň saýlanyşyny öwrenmegi dowam etdirmeli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

DL10-10YX

Haryt belgisi: DL10-10YX

Agramy: 670 gram

Reňk: -------- Chrome, Nikel, Gara, Gun çal, Altyn, Bürünç

Gap: goňur guty, 48pcs / ctn

Eksport porty: Ningbo / Şanhaý

Eltip beriş wagty: goýum alandan 30 gün soň

Töleg möhleti: 30% TT öňünden, BL-iň göçürmesi boýunça galyndy

rth (3)

Chrome, Nikel

rth (2)

Altyn

rth (1)

Gara, ýarag çal

rth (4)

bürünç

rthr (2)
rthr (8)
rthr (4)
rthr (3)
rthr (5)
rthr (1)
rthr (7)
rthr (6)
rth (4)

Haryt belgisi: DL10-15YX

Agramy: 980 gr

Reňki: Nikel, Gara

Gap: goňur guty, 24pcs / ctn

rth (3)

Haryt belgisi: DL10-20YX

Agramy: 1380 gram

Reňk: Gara, ýarag çal

Gap: goňur guty, 16pc / ctn

rth (2)

Haryt belgisi: DL10-30YX

Agramy: 2229 gram

Reňki: Nikel, Gara

Paket: goňur guty, 15pc / ctn

rth (1)

Haryt belgisi: DL10-60YX

Agramy: 4428 gr

Reňki: Nikel, Gara

Gap: agaç guty, 8pc / ctn

jtyj (3)
jtyj (4)
jtyj (6)

Okuw usuly

hrt (1)
hrt (2)

Söwda sergisi

ecsd (3)
ecsd (2)
ecsd (1)

Sorag-jogap

Q1:Içerki bazarda öz markaňyz barmy?

J: Hawa, "Fengcai" markamyz bar we has takyk hilli ýokary derejeli mis mis hammam enjamlaryny döretmäge, önümiň hilini we jikme-jikliklerini kämilleşdirmäge çalyşmak, amatly, sagdyn, ekologiýa we dostlukly durmuş döretmegi maksat edinýäris sarp edijiler üçin.

Q2:Täze önümler üçin satuw gatlagyňyz näme?

J: Täze önümler çykanda, ädim äderis:

1) Müşderilere hödürlemek üçin degişli displeý halatlaryny ediň.

2) Önümiň görkezilişini görkezmek üçin müşderiniň kompaniýasyna getiriň

3) Täze önümleri görkezmek üçin degişli pudak sergilerine gatnaşyň

3-nji sorag:Şereketiňiziň meşhur üpjün edijileri barmy?

J: Içerde TOTO dükany, LENS dükany, Amerikan standart dükany, müşderilerimiz bar,

Halkara bazarynda gowy abraý gazanan Grohe dükany!

jtyj (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň