4 dýuým bürünç pol drena ysy garşy bürünç pol drena ant antik bürünç pol drena auto awto ýapyk bürünç pol drena

Fengcai, Taizhou Daqiu Sanitar Ware Co., Ltd.-iň ýokary derejeli markasydyr. 2003-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa Taizhou aýlagynyň täze etrabynda ýerleşýär we 10 000 inedördül metre golaý meýdany eýeleýär we 100-e golaý dürli gaýtadan işleýiş enjamlary bar.

Poluň zeýkeşini tamamlamak üçin 17 proses bar: çig mal saýlamakdan - kesiş materiallary - ýasamak - şekillendirmek - kesilen gyrasy - atyş partlamasy - öwrüm - degirmen gyrasy - içki diwar oýulan nagyş nagyşlar - ýalpyldawuk - nepis polat - elektroplatasiýa - gözden geçirmek - duz sepmek synagy - logo nyşany - gaplamak, has gowy hyzmat etmek üçin hemmämiz berk tutumly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümleriň spesifikasiýasy

Haryt belgisi: DL10-10FJ-01

Içerki marka: FengCai

Material: GB-HPB59-1 Bürünç

Agramy: 470g

Gap: goňur guty / bölek

Eltip beriş wagty: takmynan 30 gün

Eksport porty: Ningbo, Şanhaý

Mysal: goldaw

Programma: hammam, aşhana üçin

Surat jikme-jiklikleri

4 dýuým bürünç (2)
4 dýuým bürünç (3)
dgn
4 dýuým bürünç (4)
ýuk

Kompaniýaarzuwlar

Vanna otagyny saýlamak, jaý saýlamak, millionlarça maşgalany saýlamak, munuň ýerine ynanjak zat ýok, has gowy etmek

Kärhanatabşyryk

Müşderilere iň oňat zeýkeş saglygy çözgütleri bilen üpjün etmegi we dünýä derejesindäki ýaşaýyş zeýkeş hyzmatlaryny üpjün edijä öwrülmegi maksat edinýäris.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kompaniýanyňyzyň galyndy ösüşi näçe wagt alýar?

J: Müşderi tarapyndan berlen çyzgylara görä, 1-2 aýyň içinde tamamlanyp bilner.

2-nji sorag: Önümçilik prosesiňiz nähili?

J: Poluň drenajyny tamamlamak üçin 17 proses bar:

1. çig mal saýlamak
2. kesiş materiallary
3. Galplyk
4. şekillendirmek
5. kesmek
6. atylan partlama
7. öwrüm
8. degirmen gyrasy
9. içki diwar oýulypdyr
10. nagyş nagyş
11. Polishing
12. gowy ýalpyldawuk
13. Elektroplating
14. gözden geçirmek
15. duz sepmek synagy
16. logo nyşany
17. gaplamak

3-nji sorag: Önümleriňiziň aýratyn kategoriýalary haýsylar?

J: Biziň kompaniýamyz bürünç poluň zeýkeşini, bib horazyny, burç klapanlaryny we beýleki hammam enjamlaryny ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşendir;Mishli mis hammam enjamlary önümlerine ünsi jemleýär.

4 dýuým bürünç (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň