Poluň ýokary derejeli zeýkeşini düzüň, näçe iş prosedurasy gerek?17 proses geçmeli!

1

1.Material saýlama:önüm adaty HPB59-1 bürünç çig malyny ulanýar, gowy mehaniki aýratynlyklara eýedir, gyzgyn we sowuk basyşy gaýtadan işlemäge, ýokary gatylyga we gowy plastisitlige, poslamaýan polat önümlerinden has gowy durnuklylyga we gurluşa çydap biler.

xc

2. Kesmek:Mis çyzygyny deň ölçegdäki mis ingot bilen kesiň

qg

3.Forging:630 tonna CNC elektrik nurbat pressi (J58K-630) boş ýasamak üçin ulanylýar, şol bir wagtyň özünde ýasama takyklygy ýokary, bölekleriň maddy dykyzlygy, pol zeýkeş gurluşynyň dykyzlygyny we birmeňzeşligini kepillendirýär, fiziki häsiýetleri we poslama garşylyk çalt depginde gowulaşdy, hiç hili deformasiýa bolmaz, ömrüň dowamynda ulanylar.

dz

4. Şekil :mehaniki düzediş önüminiň gyrasy göni ýa-da ýok.

zx

5. Kesiş gyrasy:çig maly aýyryň

qb

6. Atylan partlama:daşky görnüşiň hilini gowulandyrmak, ýadawlygyň döwülmegine garşylygy ýokarlandyrmak, ýadawlygyň, plastiki deformasiýanyň we döwük döwülmegiň öňüni almak, ýadawlygyň ömrüni gowulandyrmak üçin ýerüsti oksidi we beýleki hapalary aýyryň

pw

7. öwrüm:Işlenýän önümleriň işleýiş ýeriniň takyklygyny üpjün etmek üçin öwrümli gural bilen aýlanýan gaýtadan işlenen önümleri öwürmek

cx

8.Miliň gyrasy:boş degirmeni gaýtadan işlemek arkaly düzülýär we ýokary tizlikli aýlanýan freze kesiji gerekli görnüşi we aýratynlyklary kesmek üçin boş ýere gidýär.

xb

9. Içki diwar oýmak:poluň drena body bedeniniň içki çukuryny dişsiz dişläň, aşaky ýüzi bolsa tekiz we düşnükli ediň.

nbjy

10. nagyş nagyşlary:paneliň töwereginde tegelek dizaýn, elleri kesmän, paneliň gyrasy arassalanýar, şonuň üçin bezeg nagşy a
üç ölçegli many

hwjd

11.polishing:poluň zeýkeşiniň üstki çişligini azaltmak üçin abraziw guşak üwemek arkaly önümiň ýüzüni ilkinji gezek ýuwmak

sah

12. takyk ýalpyldawuk:windel tekerini ýuwmak arkaly, işlenip düzülen önümlere ýokary tizlikli aýlanýan ýalpyldawuk tigir (aýlaw tizligi 20 m / s-den ýokary) almak üçin tekiz ýüz ýa-da aýna ýalpyldawuklygy almakdyr. önümleriň jikme-jikliklerini ajaýyp edip, ýagty gaýtadan işlenen ýüz almak üçin önümler togalanýan we mikro kesiş.

fljp

13. Elektroplating:önümi elektroplatirleme derejesi 10 μ, adaty gaýtadan işlemegiň aýna talaplaryna laýyklykda, önümiň üstüni ýalpyldawuk etmek üçin 5 gatlak elektroplatirleme

dd

14. Duz sepmek synagy:ähli önümler zawoddan çykmazdan ozal 24 sagat bitarap duz sepilýär

ýw

15. Barlag:çig mal gözden geçirmekden, boş gözden geçirmekden, gutarnykly gözden geçirmekden, ýalpyldawuk gözden geçirmekden, örtük barlagyndan, önümiň ýokary derejesini üpjün etmek üçin soňky gözden geçirilişden

jy

16. Bellik:Lazer nyşany, lazer nagşy, galplyga garşy söwda belligi, hakyky kepillik, FENGCAI iň ýokary söwda belligini gözläň

db

17. Gaplamak:ýokary güýçli we galyň import edilen senet kagyzy, çeýe we güýçli

kompýuter

Kompaniýanyň islegleri
Vanna otagyny saýlamak, jaý saýlamak, millionlarça maşgalany saýlamak, munuň ýerine ynanjak zat ýok, has gowy etmek

Kärhana missiýasy
Müşderilere iň oňat zeýkeş saglygy çözgütleri bilen üpjün etmegi we dünýä derejesindäki ýaşaýyş zeýkeş hyzmatlaryny üpjün edijä öwrülmegi maksat edinýäris


Iş wagty: Apr-07-2022