7 sm giňlikdäki drena standard standart däl adaty “L” görnüşli bürünç çyzykly duş drenajy Tarakana garşy bürünç pol Drena bürünç hammam uzyn pol

Çyzykly duş drenajy, hammamyňyzyň stiline has laýyk gelmek üçin özboluşly döwrebap dizaýny we ajaýyp ussatlygy kabul edýär.Çydamlylygyny üpjün etmek üçin Hpb59-1 bürünçden ýasaldy.Saçlary we beýleki galyndylary netijeli ýygnaýar we ysyň ýaýramagynyň öňüni alýar.Suwa düşeniňizden soň hammamyňyzda suwsyz ýokary akym.Her gatyň zeýkeşleri 5 ýyl kepillik bilen synag edildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Çalt görnüş

Kepillik: Satuw gününden 5 ýyl soň
Satuwdan soň Service: Hawa, meseleleriň suratlaryny alyň we bize iberiň .Meseleleri tassyklandan soň, ýedi günüň içinde siziň üçin kanagatlanarly çözgüt taparys.
Ölçegi: adaty ululygy, (iň uzyn çyzykly duş drenajyna 150 sm bolup biler)
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
Model belgisi: 7 sm
Material: GB-Hpb59-1 bürünç
Suw akymynyň tizligi: 36L / min
Daşky görnüşi: OEM ýa-da DIY
Faceerüsti bejermek: Chrome plastinka
Gaplamak: 1 setir çyzykly duş drenajy / agaç gutusy
Üpjünçilik ukyby: Aýda 10000-den ýokary toplum / toplum
Eksport porty: Ningbo.Şanhaý
Marka ady: OEM
OEM gowşuryş wagty: Takmynan 20-30 gün
Reňk: Chrome, ýarag çal, gara

Haryt maglumatlary

rth (1)
rth (2)

Aýratynlyklary

1. Çig material: GB-Hpb59-1 bürünç

2.. uzynlygy 30 sm-den 150 sm-e çenli ýa-da müşderiniň islegi boýunça;

3. Giňligi: 70mm

4.Gratyň üstü: çotga, ýalpyldawuk,

5. Reňk: Chrome (aýna);ýarag çal;gara mat

6.OEM we ODM hyzmaty

7. Müşderi tarapyndan döredilen surat

Sergi maglumatlary

öňki (2)
öňki (1)

Sorag-jogap

1-nji sorag: Hil gözegçiligi barada nädip işleýärsiňiz?

J: Hil hemme zatdan ýokarydyr.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.Her önüm gaplanylmazdan ozal zawodyň hil standartyna laýyk bolmalydyr.

Q2: Sargytymyň ýagdaýyny nädip bilip bilerin?

J: Sargytyňyzyň suratlaryny we wideolaryny dürli etapda wagtynda ibereris we iň soňky maglumatlar barada size habar bereris.

Q3: Enjamyňyzyň gowy işleýändigini nädip bilerin?

J: Gowşurmazdan ozal, enjamyň işleýiş ýagdaýyny barlarys.

fng (1)
fng (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň